[:pl]

Pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych

JS INTEGRAL wykonuje pulpity sterownicze do maszyn i urządzeń stacjonarnych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

Ze względu na przeznaczenie i rodzaj wykonywanych funkcji, do produktów tej podgrupy zaliczamy:

 • pulpity operatorów maszyn i urządzeń
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne
 • skrzynki lokalnego sterowania

Zastosowanie

 • do sterowania pracą maszyn i urządzeń stacjonarnych
 • do zabezpieczania elektrycznych elementów wykonawczych maszyn i urządzeń przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń
 • do monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń
 • do wizualizacji procesów technologicznych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych i ciągów technologicznych

Przeznaczenie

Pulpity sterownicze przeznaczone są do maszyn i urządzeń stacjonarnych stosowanych :

 • w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
 • w przemyśle wydobywczym i przetwórstwie surowców mineralnych
 • w różnych dziedzinach przemysłu wytwórczego, w tym do produkcji materiałów budowlanych
 • w obiektach infrastrukturalnych i innych

Wykonanie

Każdy pulpit sterowniczy wykonywany jest zgodnie z dokumentacją Klienta w obudowach z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.
Gabaryty pulpitów, ich ergonomiczny kształt (w szczególności pulpity operatorów maszyn) oraz logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie aparatury sygnalizacyjno-sterowniczej na płytach czołowych pulpitów ułatwiają operatorom sterowanie maszynami lub urządzeniami.

Wersje wykonania:

 • pulpity operatorów maszyn montowane w kabinach operatorskich, na stanowiskach operatorskich, przy zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, lub centrach obróbczych, a także bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych
 • pulpity sterowniczo-sygnalizacyjne montowane bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych
 • skrzynki lokalnego sterowania montowane w specjalnych wnękach lub bezpośrednio na konstrukcjach maszyn i urządzeń w miejscach do tego przeznaczonych

Zamknięcia płyt czołowych, drzwi i pokryw pulpitów oraz skrzynek (połączenia śrubowe, zamki, zawiasy, uszczelki) – dostosowane są do ich gabarytów i wymagań stopnia ochrony IP.
Elementy montażowe: płyty i szyny montażowe, uchwyty, wsporniki oraz profile montażowe – zapewniają optymalną konfigurację pulpitów i skrzynek sterowniczych.

Wyposażenie

Typowy pulpit sterowniczy do maszyn i urządzeń stacjonarnych wyposażany jest w aparaturę modułową (w tym elementy łączeniowe), przystosowaną do montażu na standardowych szynach montażowych TH 35 i innych.

Podstawowe wyposażenie pulpitów sterowniczych w zależności od wersji wykonania stanowi:

 • aparatura elektryczna – sygnalizacyjna, sterownicza, rozdzielcza, zabezpieczająca, zasilająca, w tym elementy łączeniowe
 • aparatura elektroniczna – komputery z wyświetlaczami danych, sterowniki, przekaźniki „inteligentne”, gniazda USB i inne
 • aparatura sygnalizacyjno-pomiarowa – sygnalizatory, wskaźniki, mierniki i inne
 • okablowanie – wykonywane przewodami izolowanymi o wymaganym napięciu znamionowym izolacji, wymaganej odporności mechanicznej, kolorystyce i przekrojach dobranych do określonej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Dane techniczne

 • napięcie znamionowe łączeniowe; Uzn dla urządzeń zasilających – 230V / 400V lub 500V AC
 • napięcie znamionowe sterownicze Us – 230V AC lub 24V DC
 • napięcie znamionowe izolacji Ui – do 1000V
 • częstotliwość znamionowa – 50 / 60 Hz
 • prąd znamionowy ciągły Izn – do 250A
 • stopień ochrony IP – 54-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 8-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

[:en]

Control panels for stationary machines and devices

JS INTEGRAL manufactures control panels for stationary machines and devices based on documentation provided by the customer (electrical and mechanical), complying with the relevant requirements of PN-EN standards, including mining standards

Depending on the application and functionality, we offer the following types of control panels:

 • machine operator control panel
 • signal-control panel
 • local control panel

Application

 • to control stationary machines and devices
 • to protect electrical devices of machines against the effects of short circuits and overloads
 • to monitor machines and devices operating parameters
 • to visualize technological processes and automated production lines

Usage

Control panels are intended for stationary machines and devices used in:

 • brown coal strip mining
 • mining and processing of mineral resources
 • various manufacturing industries, including the manufacturing of building materials
 • infrastructural and other facilities

Construction

Control panels for self-propelled machines are manufactured in steel, stainless or acid-resistant steel housings

The size, ergonomic shape (in particular machine operator control panel), and the logical and functional arrangement of the signalling and control equipment on the front panel of the control panel make it easy for operators to control the machines and devices

Versions:

 • machine operator control panels mounted in operator cabins, stations, at automated production lines or machining centres, but also on machine frames and in designated areas
 • signal-control panels, local control panels mounted on machine or device frames and in designated areas

Closures of front panels, doors and lids of control panels and boxes (screw connections, locks, hinges, gaskets) – are adapted to their size and IP protection requirements

Mounting elements: boards and mounting rails, handles, brackets and mounting profiles – provide optimum configuration of control panels and boxes

Equipment

Control panels for stationary machines and devices are equipped with modular equipment (including connection elements) adapted for mounting on standard TH35 rails and others. They are also equipped with single devices mounted on mounting plates, brackets inside the housing, as well as on front panels and housing doors

The basic equipment of the control panels, depending on the version, is as follows:

 • electric equipment – signal, control, distribution, security, measuring and switching equipment, including connecting elements
 • electronic equipment – computers with data displays, controllers, “smart” relays, USB sockets and more
 • signalling and measuring equipment – signalling devices, gauges, meters, and more
 • wiring – insulated wires with the required rated insulation voltage, required mechanical resistance, color and cross-sections selected for specific current carrying capacity and type of equipment

Technical specification

 • rated voltage Uzn – power supplies – 230V / 400V lub 500V AC
 • rated voltage Us – control panels – 230V AC lub 24V DC
 • rated insulation voltage Ui – do 1000V
 • rated frequency – 50 / 60 Hz
 • continuous current Izn – do 250A
 • degree of protection IP – 54-65
 • mechanical resistance degree IK – 8-10
 • protection class – I

Example products

[:de]

Steuerpulte für stationäre Maschinen und Anlagen

JS INTEGRAL fertigt Steuerpulte für stationäre Maschinen und Anlagen gemäß Kundenauftrag, gemäß der gelieferten (elektrischen und mechanischen) Dokumentation und den technischen Spezifikationen, unter Berücksichtigung der Anforderungen der PN-EN-Normen, einschließlich der Bergbau-Normen.

Aufgrund des Zwecks und der Art der ausgeführten Funktionen gehören zu den Produkten dieser Untergruppe:

 • Bedienpulte von Maschinen und Anlagen
 • Steuer- und Signalpulte
 • lokale Steuerkästen

Einsatzbereiche

 • zur Steuerung des Betriebs stationärer Maschinen und Anlagen
 • zum Schutz von elektrischen Betriebsmitteln und Ausführungselementen vor Kurzschluss und Überlastung
 • zur Überwachung der Betriebsparameter von Maschinen und Anlagen
 • zur Visualisierung von technologischen Prozessen, automatisierten Produktionslinien und Prozessanlagen

Bestimmung

Steuerpulte sind für stationäre Maschinen und Anlagenin folgenden Bereichen bestimmt:

 • Braunkohletagebau
 • Förderung und Verarbeitung von Mineralrohstoffen
 • in verschiedenen Bereichen der herstellenden Industrie, u. a. bei der Herstellung von Baustoffen
 • Infrastruktur und andere Einrichtungen

Ausführung

Steuerpulte sind für stationäre Maschinen und Anlagen werden nach Kundendokumentation in Gehäusen aus Stahlblech bzw. aus rostfreiem oder säurebeständigem Stahl gefertigt.
Die Abmessungen der Pulte, ihre ergonomische Form (insbesondere bei Bedienpulten für Maschinenführer) sowie die logische und funktionelle Anordnung von Signal- und Steuergeräten an den Frontplatten dieser Pulte erleichtern dem Bediener die Steuerung von Maschinen bzw. Geräten.

Ausführungsvarianten:

 • Bedienpulte für Maschinenführer, die in Bedienerkabinen, an Bedienständen, an automatisierten Produktionslinien oder Bearbeitungszentren, als auch direkt auf Maschinen- und Anlagenstrukturen an den dafür vorgesehenen Stellen montiert werden
 • Bedien- und Signalpulte, die direkt auf Maschinen- und Anlagenstrukturen an den dafür vorgesehenen Stellen montiert werden
 • lokale Steuerkästen, die in speziellen Nischen oder direkt an Maschinen- und Anlagenstrukturen an den dafür vorgesehenen Stellen montiert werden

Verschlüsse von Frontplatten, Türen und Pultabdeckungen sowie Kästen (Schraubverbindungen, Schlösser, Scharniere, Dichtungen) – entsprechend den jeweiligen Abmessungen und Anforderungen der IP-Schutzart.
Befestigungselemente: Montageplatten und -schienen, Griffe, Halterungen und Montageprofile – diese sorgen für die optimale Konfiguration von Bedienpulten und Schaltschränken.

Ausstattung

Steuerpulte sind für stationäre Maschinen und Anlagen sind mit modularen Geräten (einschließlich Schaltelementen), die sich für die Montage auf standardmäßigen TH35- und anderen Tragschienen eignen. Darüber hinaus werden Einzelgeräte an Montageplatten und Konsolen im Inneren des Pultgehäuses sowie an Frontplatten und Pultentüren eingesetzt.

Die Grundausstattung der Bedienpulte besteht je nach Ausführung aus:

 • elektrischen Betriebsmitteln – Signaltechnik, Steuergeräte, Schaltanlagen, Schutz- und Versorgungseinrichtungen, einschließlich Schaltelemente
 • elektronischen Geräten – Computer mit Datenanzeigen, Controller, „intelligente“ Relais, USB-Ports und andere Geräte
 • Signal- und Messtechnik – Signalgeräte, Anzeigen und Messer
 • Verkabelung – hergestellt mit isolierten Leitungen, die sich durch die erforderliche Nennisolationsspannung und die geforderte mechanische Beständigkeit auszeichnen sowie deren Farben und Querschnitte auf die definierte Strombelastbarkeit und den spezifizierten Gerätetyp abgestimmt wurden

Technische Daten

 • Nennschaltspannung Uzn für Stromversorgungsgeräte – 230V / 400V oder 500V AC
 • Nennsteuerspannung Us – 230V AC oder 24V DC
 • Nennisolationsspannung Ui – bis 1000V
 • Frequenzbewertung – 50 / 60 Hz
 • Nenndauerstrom Izn – bis 250A
 • Schutzart IP – 54-65
 • mechanische Widerstandsfähigkeit IK – 8-10
 • Schutzklasse – I

Beispielhafte Projekte

[:]