[:pl]

Obudowy  rozdzielnic  przodkowych

JS INTEGRAL wykonuje obudowy rozdzielnic przodkowych na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub na podstawie uzgodnień, z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

W grupie produktów Obudowy Metalowe, obudowy rozdzielnic przodkowych stanowią podgrupę produktów najbardziej różnorodną pod względem konstrukcyjnym, ze względu na szeroki zakres ich zastosowań, głównie w górnictwie rud metali.

Zastosowanie

 • do zabudowy aparatury elektrycznej: łączeniowej, zabezpieczającej, sterowniczej, kontrolnej, pomiarowej, oraz wyposażania w elementy automatyki
 • do zapewnienia wysokiego stopnia ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapyleniem lub zalaniem

Przeznaczenie

Obudowy przeznaczone są do prefabrykacji rozdzielnic przodkowych, w tym: zestawów transformatorowych, zestawów zasilających pompy i wentylatory, rozruszników stycznikowych, skrzynek łączeniowo-rozdzielczych i innych stosowanych do zasilania maszyn i urządzeń w:

 • górnictwie rud metali, w szczególności rud miedzi
 • przemyśle wydobywczym surowców mineralnych
 • budownictwie tunelowym i innych dziedzinach

Opis konstrukcji

 • blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna
 • korpus obudowy: typ monoblok, szczelnie spawany
 • zamknięcia: drzwi i płyty czołowe uchylne (pełne lub z okienkami rewizyjnymi) na zawiasach; zamki lub połączenia śrubowe – wg. dokumentacji Klienta
 • uszczelnienia: uszczelki nakładane na kołnierz korpusu obudowy lub wklejane w drzwiach lub płytach czołowych obudowy
 • otworowanie: w korpusie obudowy, w drzwiach, w płytach czołowych i montażowych – zgodnie z dokumentacją Klienta
 • zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe – kolor standardowy RAL 7032 lub dowolny kolory wg. palety RAL
 • wymiary obudów: dostosowane do przewidzianego wyposażenia w aparaturę elektryczną
 • uziemienie: gwintowane kołki uziemiające w drzwiach i korpusie obudowy
 • wyposażenie: płyty i profile montażowe, wsporniki, blokady drzwi, przepusty kablowe, stojaki, uchwyty do przenoszenia rozdzielnic i inne

Parametry znamionowe

 • materiał – blacha stalowa, nierdzewna lub kwasoodporna, ≠1,5÷2,0mm
 • wymiary – dowolne w zależności od wymagań klienta
 • zakres temperatury pracy – od -30˚C do +80˚C
 • stopień ochrony IP – 40-54
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

[:en]

Forehead  switchgear  enclosures

JS INTEGRAL manufactures forehead switchgear enclosures based on technical documentation provided by the customer, complying with the relevant requirements of PN-EN standards, including mining standards.

Within the METAL ENCLOSURES category, forehead switchgear enclosures are the most diverse products in terms of design and construction, due to their wide range of applications, mainly in the metal ore mining.

Application

 • for the installation of electrical, electronic and automation equipment: distribution, security, signalling, controlling, measuring and other
 • to ensure a high degree of protection of the built-in equipment against mechanical damage, dustiness or flooding

Usage

Enclosures are intended for prefabrication of forehead switchgear enclosures, including: transformer kits, pump sets, fan sets, contactor starters, switching boxes and other equipment used for power supply to machines and devices used in:

 • mining of metal ores, especially copper ores
 • mining and processing of mineral resources
 • infrastructure construction

Construction

 • sheet steel, stainless or acid resistant steel
 • housing: monoblock type, welded
 • closures: hinged doors and panels (full or with inspection windows); locks or screw connections
 • sealing: gaskets applied to the housing body flange, glued or cast (polyurethane) on the door or panel of the housing
 • openings: in the housing body, in the door, in the mounting plates – according to the customer documentation
 • corrosion protection: powder coating – standard color according to RAL palettes
 • dimensions of enclosures: adapted to the intended electrical equipment
 • grounding: threaded grounding pins in the door and body housing
 • equipment: plates and mounting profiles, brackets, door locks, cable glands, racks, switchgear handles and other

Rated parameters

 • operating temperature range of -30˚C to +80˚C
 • degree of protection IP – 40-54
 • mechanical resistance degree IK – 08-10
 • protection class – I

Example products

[:de]

Untertägige  Schaltanlage

Beispielprodukte

[:]