[:pl]

Szafy sterownicze i automatyki

szafa sterownicza

JS INTEGRAL wykonuje szafy sterownicze i automatyki na zlecenie Klienta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją (elektryczną i mechaniczną) i uzgodnieniami technicznymi, z uwzględnieniem odnoszących się do nich wymagań norm PN-EN, w tym norm górniczych.

W grupie produktów ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA szafy sterownicze i automatyki stanowią podgrupę produktów wyróżniających się znacznym stopniem zaawansowania pod względem technologicznym.

Zastosowanie

 • do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przepięć i przeciążeń
 • do sterowania pracą silników, pomp, wentylatorów, urządzeń klimatyzacji, napędów i innych urządzeń elektrycznych
 • do sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle i energetyce
 • do sygnalizacji, kontroli i monitorowania parametrów pracy maszyn i urządzeń, oraz procesów technologicznych w przemyśle i energetyce
 • do realizacji funkcji sterowania i monitoringu w systemach BMS i HVAC

Przeznaczenie

 • do maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle wytwórczym , w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego, w górnictwie rud metali, energetyce, telekomunikacji i innych gałęziach gospodarki
 • dla budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego wielokondygnacyjnego
 • dla obiektów użyteczności publicznej (administracyjne, biurowe, centra handlowo-usługowe, hotelowe, edukacyjne, służby zdrowia, sakralne, sportowe i inne)
 • dla obiektów infrastrukturalnych – budownictwa przemysłowego, ekologicznego, inżynierskiego, hydrotechnicznego i innych

Wykonanie

Każda szafa sterownicza i automatyki wykonywana jest zgodnie z dokumentacją Klienta w obudowach z blachy stalowej, nierdzewnej lub kwasoodpornej.

szafy automatyki

Wersje wykonania:

 • wykonywane jako szafy wiszące, przyścienne lub wolnostojące, montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz, w tym również są wykonane w wersji ocieplanej (termoizolacja)
 • drzwi pełne (przystosowane do montażu aparatury kontrolno-pomiarowej) lub transparentne
 • drzwi wewnętrzne uchylne do montażu dodatkowej aparatury kontrolno-pomiarowej
 • zamknięcia: zamki, zawiasy, uszczelki – dostosowane do gabarytów i do wymaganego stopnia ochrony IP
 • elementy montażowe szaf: płyty i szyny montażowe, płyty maskujące, uchwyty, wsporniki, profile montażowe – zapewniające optymalną konfigurację szaf

Wyposażenie

Typowa szafa sterownicza wyposażana jest w aparaturę modułową (w tym elementy łączeniowe) przystosowaną do montażu na szynach montażowych standardowych TH 35 i innych, a także w aparaty pojedyncze montowane na płytach montażowych, wspornikach lub drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych szaf.

Podstawowe wyposażenie szaf, w zależności od wersji wykonania stanowi:

 • aparatura elektryczna – rozdzielcza, zabezpieczająca, pomiarowa, przepięciowo-łączeniowa
 • aparatura elektroniczna – sygnalizacyjna, sterownicza (w tym sterowniki PLC), falowniki, aparatura regulacyjna, pomiarowa, komunikacyjna i inna, dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta
 • urządzenia dodatkowe – klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie, wyłączniki krańcowe i inne, dostosowane do wymagań eksploatacyjnych szaf zapewniające ich niezawodność działania i bezpieczeństwo obsługi
 • okablowanie – wykonywane szynami Cu lub przewodami izolowanymi o przekrojach dobranych do wymaganej obciążalności prądowej i rodzaju aparatury

Dane techniczne

 • napięcie znamionowe łączeniowe Uzn – 230V / 400V
 • napięcie znamionowe izolacji Ui – do 1000V
 • częstotliwość znamionowa – 50 / 60 Hz
 • prąd znamionowy ciągły Izn – do 630 A
 • stopień ochrony IP – 40-65
 • stopień odporności mechanicznej IK – 08-10
 • klasa ochronności – I

Przykładowe realizacje

[:en]

Control cabinets and automation

Control cabinets and automation

JS INTEGRAL manufactures control cabinets based on documentation provided by the customer (electrical and mechanical) or other technical arrangements, complying with the relevant requirements of PN-EN standards, including mining standards.

Among the LOW VOLTAGE ELECTRICAL SWITCHGEAR product category, the control cabinets are a subset of products with a high degree of technological advancement.

Application

 • for power distribution and protection of electrical equipment against short-circuits, overvoltage and overload
 • to control the operation of motors, pumps, fans, air conditioning, drives and other electrical appliances
 • to control production processes in production and energy production / distribution companies
 • to signal, control and monitor the performance of machinery and equipment, and technological processes in industry and power industry
 • to implement control and monitoring functions in BMS and HVAC systems

Usage

Control cabinets are intended for:

 • machines and equipment used in the manufacturing industry, surface mining, ore mining, energy, telecommunications and other industries
 • residential housing
 • public buildings (administrative, office, shopping centers, hotels, educational, health, religious, sports and others)
 • infrastructure – industrial, ecological, engineering, hydrotechnical and other buildings

Construction

Control cabinets are made according to the customer documentation in steel, stainless or acid-resistant steel housings.

Control cabinets

Versions:

 • made as hanging cabinets, wall or freestanding, mounted indoors or outdoors, also made with thermal insulation
 • full door (adapted for installation of control and measuring equipment) or transparent
 • hinged inner door for mounting additional control and measuring equipment
 • locking mechanism: locks, hinges, gaskets – adapted to the overall dimensions and to the required degree of IP protection
 • cabinet mounting elements: mounting plates and rails, masking plates, handles, brackets, mounting profiles – for optimal configuration

Equipment

Control cabinets and automation units are equipped with modular equipment (including connection elements) adapted for mounting on standard TH35 rails and others, as well as single devices mounted on mounting plates, brackets or external doors and cabinets.

The basic equipment of the control cabinets, depending on the version is:

 • electric equipment – distribution, security, measuring and switching equipment
 • electronic equipment – signaling and control equipment (including PLCs), inverters, regulating, measuring, communication and other equipment, tailored to the individual needs of the customer
 • auxiliary equipment – air conditioning, ventilation, lighting, limit switches and others, tailored to the operational requirements of cabinets, ensuring their operational reliability and safety
 • wiring – made of Cu rails or insulated conductors with cross-sections selected for the required current carrying capacity and type of equipment

Technical specification

 • rated voltage Uzn – 230V / 400V
 • rated insulation voltage Ui – up to 1000V
 • rated frequency – 50/60 Hz
 • continuous current Izn – up to 630 A
 • degree of protection IP – 40 to 65
 • mechanical resistance degree IK – 08-10
 • protection class – I

Example products

[:de]

Schaltschränke und Automatisierungsschränke

Schaltschränke und Automatisierungsschränke

JS INTEGRAL fertigt Schaltschränke und Automatisierungsschränke gemäß Kundenauftrag, gemäß der gelieferten (elektrischen und mechanischen) Dokumentation und den technischen Spezifikationen, unter Berücksichtigung der Anforderungen der PN-EN-Normen, einschließlich der Bergbau-Normen.

In der Produktgruppe ELEKTRISCHE NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN zeichnet sich die Untergruppe von Schaltschränken durch einen hohen technologischen Fortschritt aus.

Einsatzbereiche

 • zur Verteilung elektrischer Energie und zum Schutz elektrischer Betriebsmittel vor Kurzschluss, Überspannung und Überlastung
 • zur Steuerung des Betriebs von Motoren, Pumpen, Ventilatoren, Klimaanlagen, Antrieben und anderen elektrischen Geräten
 • zur Steuerung von Herstellungsprozessen in der Industrie und Energiewirtschaft
 • zur Signalisierung, Kontrolle und Überwachung der Betriebsparameter von Maschinen und Anlagen sowie technologischen Prozessen in der Industrie und Energiewirtschaft
 • für Steuerungs- und Überwachungsfunktionen bei GLT- und HLK-Anlagen

Bestimmung

Schaltschränke und Automatisierungsschränke sind konzipiert für:

 • Maschinen und Geräte in der herstellenden Industrie, im Braunkohletagebau und Abbau von Metallerzen, in der Energietechnik und Telekommunikation als auch in anderen Wirtschaftszweigen
 • mehrgeschossige Wohnungen in Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern
 • für öffentliche Einrichtungen (Verwaltungs-, Büro-, Einkaufs- und Dienstleistungszentren, Hotels, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Sakralbauten, Sportanlagen und sonstige)
 • für Infrastrukturanlagen – im Bereich von Industrie-, Umwelt-, Ingenieurbauten, als auch Wasser- und sonstigen Bauwerken

Ausführung

Schalt- und Automatisierungsschränke werden nach Kundendokumentation in Gehäusen aus Stahlblech bzw. aus rostfreiem oder säurebeständigem Stahl gefertigt.

Schalt- und Automatisierungsschränke

Ausführungsvarianten:

 • Ausführung als hängende oder stehende Wandschränke, innen oder außen montiert, auch in thermisch isolierter Ausführung (Wärmedämmung)
 • Volltüren (geeignet für die Montage von Kontroll- und Messgeräten) oder transparente Türen
 • innenliegende Schwenktüren zum nachträglichen Einbau zusätzlicher Kontroll- und Messtechnik
 • Verschlüsse: Schlösser, Scharniere, Dichtungen – entsprechend den Abmessungen und der erforderlichen Schutzart
 • Befestigungselemente für Schränke: Montageplatten und Montageschienen, Abdeckplatten, Griffe, Halterungen, Montageprofile – für eine optimale Schrankkonfiguration

Ausstattung

Schalt- und Automatisierungsschränke sind mit modularen Geräten (einschließlich Schaltelementen), die sich für die Montage auf standardmäßigen TH35- und anderen Tragschienen eignen, sowie mit einzelnen Geräten, die auf Montageplatten, Konsolen bzw. Außen- und Innentüren von Schränken eingebaut werden, ausgerüstet.

Die Grundausstattung der Schalt- und Automatisierungsschränke ist je nach Ausführung wie folgt:

 • elektrische Ausrüstung – Schaltanlagen, Schutz-, Mess-, Überspannungsschutz- und Schaltgeräte
 • elektronische Geräte – Signal- und Steuertechnik (einschließlich SPS), Umrichter, Regel-, Mess- und Kommunikationsgeräte sowie andere Einrichtungen, die entsprechend dem individuellen Bedarf des Kunden ausgewählt werden
 • Zusatzeinrichtungen – Klima- und Lüftungsanlagen, Beleuchtung, Endschalter und andere Einrichtungen, die auf die Betriebserfordernisse der Schränke abgestimmt werden, um deren zuverlässigen Betrieb und sichere Bedienvorgänge zu gewährleisten
 • Verkabelung – hergestellt aus Cu-Schienen oder isolierten Leitungen mit Querschnitten, die entsprechend der geforderten Strombelastbarkeit und dem Typ der Ausrüstung ausgewählt werden

Technische Daten

 • Nennschaltspannung Uzn – 230V / 400V
 • Nennisolationsspannung Ui – do 1000V
 • Frequenzbewertung – 50 / 60 Hz
 • Nenndauerstrom Izn – bis 630 A
 • Schutzart IP – 40-65
 • mechanische Widerstandsfähigkeit IK – 08-10
 • Schutzklasse – I

Beispielhafte Projekte

[:]